Acasă | Istoric
Istoric

Centrul Naţional de Medicină Sportivă„Atletmed”, este unica instituţie completă şi performantă în domeniul medicinii sportive din Republica Moldova.În instituţie activează 20 de medici de diverse specialităţi, 12 asistente medicale și 12 persoane din sectorul auxiliar. Este instituţia, care are o capacitate de examinare medicală şi testare medico-sportivă a peste 6500 de sportivi anual, asigură cu asistenţă medicală specializatăîn jur de 60 de competiții la nivel naţional şi internaţional, inclusiv concursuri europene, mondiale, Universiade, Jocuri Olympyce şi Paralympyce. Pe parcursul anilor,de la fondare şi până în prezent, activitatea instituțieia fost gestionată de următorii conducători, numiţi de către Ministerul Sănătăţii, au activat după cum urmează:

 • Anii 1947-1955, doctorul Victor Postnicov;
 • Anii 1955-1965, doctorul Tamara Razumova;
 • Anii 1965-1966, doctorul Galina Badasean;
 • Anii 1966-1997, doctorul ConstantinCerneavschi;
 • Anii 1998-2004, doctorul Sergiu Pintilei;
 • Anii 2004-2010,doctorul Maria Robu;
 • Anii 2010-prezent, doctorul Gheorghe Ştefaneţ.

Pentru prima dată în lume, noţiunea de medic în domeniul medicinii sportive a apărut la Dresden, Germania, în anul 1913, concomitent cu apariţia primului laborator pentru aprecierea stării funcţionale a organismului sportivilor, primei reviste de medicină sportivă şi a primei asociaţii de profil. Primul Congres de medicină sportivă a avut loc la Amsterdam, Olanda, în august 1928.La el au participat specialişti în domeniul medicinii sportive din peste 20 de ţări, abordând tematica stării funcţionale a organismului la sportivi în baza datelor antropometrice,stării somatice a sistemului cardio-vascular şi datelor stării metabolismului după parametrii biochimici. În anul 1933 la Torino, Italia,la Congresul II Internaţional de medicină sportivă a fost înfiinţată Federaţia Internaţională de Medicină Sportivă(FIMS).În Republica Moldova medicina sportivă , ca specialitate, este fondată în anul 1947 de către Ministerul Sănătăţii al RSSM prin ordinul Nr.928 din 10 octombrie 1947. Iniţial, conform ordinului nominalizat, instituţia a fost fondată sub denumirea de Centrul Republican de Cultură Fizică Medicală.

La etapa iniţială, în republică, serviciul de medicină sportivă a fost pus pe seama şefilor secţiilor orăşăneşti şi raionale de sănătate, care au fost responsabili de lucrul cabinetelor de gimnastică curativă din oraşe şi raioane,unde, de fapt şi se efectua dispensarizarea(examinarea) sportivilor. Obiectivul de bază în examinarea medicală, a sportivilorla acea vreme,era starea sănătăţii lor. Testarea stării funcţionale a organismului sportivilor,în general, şi a aparatului cardio-vascular, în special, la etapa dată nu se efectua, fapt menţionat de către ministrul sănătăţii din perioada de referinţă la şedinţele Colegiului MinisteruluiSănătăţii.Centrul Republican de Cultură Fizică și Medicală,îndeplinea funcţia de centru metodologic de monitirizare a funcţionării serviciului, pe teritoriul întregii Republici. Anual, despre starea serviciului, se raporta la şedinţele Colegiului Ministerului Sănătăţii, unde se făcea o analiză a lucrului efectuat, la necesitate, seindicau neajunsurile depistate,trasîndu-se căile de înlăturare a lor.Prin ordinul Ministerului Sănătăţii,al RSSM din 27 septembrie 1951, Centrul Republican de Cultură Fizică Medicală este reorganizat în Dispensarul Republican Medical Sportiv, cu lărgirea schemei de încadrare a personalului (10 persoane), inclusiv: 6 medici (medicul şef, doi medici de medicină sportivă, internist,neurolog, chirurg) şi 4 asistente medicale.

În perioada anilor 1955 – 1965în funcţie de director al DRMS este numită Tamara Razumova, care a reuşit să dezvolte serviciul de medicină sportivă în Republica Moldova prin fondarea Dispensarului Orăşenesc de Medicină Sportivă în Chişinău şi a cabinetelor de profil în oraşele Bălţi şi Tiraspol. Datorită capacităţilor cognitive cu care era înzestrată doctorul Rozumova, serviciul de medicină sportivă din Republică s-a dezvoltat mai fructuos. În anii 1965 – 1966 postul de director interimar al instituţiei a fost ocupat de către Galina Badasean, medic de medicină sportivă. Ulterior, în perioada anilor 1966 – 1997,postul de medic şef al DRMS a fost ocupatde către Constantin Cerneavschi, chirurg pediatru.Un aspect important ce urmează a fi menţionat este faptul, cămedicul şef al Dispensarului Republican Medical Sportiv era şi colaborator netitular al Ministerului Sănătăţii (specialist principal în domeniul medicinii sporive), membru al Colegiului Ministerului Sănătăţii.

În acea perioadă ia amploare dezvoltarea serviciului de medicină sportivă în Republica Moldova. Cabinetele din Bălţi şi Tiraspol sunt reorganizate în dispensare. Tot în perioada respectivă se întemeiază un dispensar medico-sportiv la Tighina,iar în Chişinău – trei dispensare departamentale: al Comitetului de Stat de Cultură Fizică şi Sport (actualul Ministerul Tineretului şi Sportului), „Dinamo” (Ministerul de Interne) şi „Moldova” (Sindicatele). Ulterior, la Cahul se deschide un cabinet de medicină sportivă cu un număr de personal destul de redus (doi medici şi o asistentă medicală). În policlinicile raionale, se întroduc în schemele de încadrare a personalului cîte 0,5 salariu pentru medic de medicină sportivă, obligaţiunile cărora erau de a monitoriza starea sănătăţii sportivilor din raion.Toate aceste măsuri organizatorice, implimentate de către Ministerul Sănătăţiiîn domeniul serviciului de medicină sportivă,capătă proporţii ample în dezvoltarea sa

De menţionat, că Dispensarul Departamental al Comitetului de Stat de Cultură Fizică şi Sportavea ca obiectiv asigurarea Loturilor Naţionale cu medici de lot, asigurarea sportivilor din selecţionatecu medicamente pentru efectuarea medicaţiei susţinătoare de efort, de refacere,şi de efectuarea testărilor medico-sportive specifice de teren. Două Dispensare Departamentale,„Dinamo” şi „Moldova”, monitorizau starea de sănătate a sportivilor din cluburile departamentelor respective. Odată cu începutul mişcării olimpice în RM, medicina sportivă devine o parte componentă a ei, prin lărgirea sferei sale de activitate şi ridicarea nivelului calităţii serviciilor prestate. Directorul Dispensarului Republican Medical Sportiv, Constantin Cerneavschi, este ales membru în prima componenţă al CNO, ceea ce duce la o colaborare eficientă,întru dezvoltarea sportului de înaltă performanţă în RM.

Mişcarea olimpică a impus formarea Lotului Naţional, Olimpic şi Paralimpic, efectuată prin selectarea sportivilor de performanţă,monitorizarea stării sănătăţii lor şi testarea medico-sportivă. Acest obiectiv impus de cerinţele timpului devine activitatea de bază a serviciului de medicină sportivă din republică în general, şi a DRMS în special. În anii 1985-1990, conform recomandărilor specialiştilor din Dispensarul Republican Medical Sportiv, în dispensarele din republică au fost întroduse metode noi de evaluare a stării funcţionale a aparatului cardiovascular la sportivi, prin testarea capacităţii de efort (PWC – 170), şi volumului de oxigen (VO2 max) consumat în efectuarea efortului fizic în regim aerob, iniţial efectuat la scăriţă şi numit step- test Harvard, iar mai târziu testul Astrand.

Pentru popularizareaacestui test, administraţia DRMS cu susţinerea Ministerului Sănătăţii,a organizat un seminar republican,unde, pe lîngă tematica seminarului, a fost organizat şi un master-clas, la care s-a demonstrat atât tehnica cât şinecesitatea utilizării testului Astrand în practica largă a medicinii sportive. La începutul anilor nouzeci, a secolului trecut,are loc un declin nefavorabil în domeniul medicinii sportive. Pe rînd îşi sistează activitatea mai multe dispensare din republică: cel orăşenesc,de medicină sportivă din Chişinău, cele trei dispensare regionale (Bălţi, Tiraspol, Tighina)şi cabinetul de medicină sportivă din Cahul. Dispensarele departamentale („Dinamo”, „Moldova” şi cel al Ministerului de Tineret şi Sport) sunt reorganizate în cabinete. În anul 1998, după plecarea medicului şef al DRMS, Constantin Cerneavschi, în post de director este numit de către Ministerul Sănătăţii d-lSergiu Pintilei, doctor înștiințe medicale în domeniul medicinei sportive. În această perioadă în medicina sportivă, din republică, survin schimbări remarcabileîn domeniul metodic şi organizatoric.

În perioada anilor 1998-2004, fiind susţinuţi de către directorul Institutului Naţional de Medicină Sportivă din Bucureşti, România, D-lIoan Drăgan, doctor în medicină,profesor,medicii de specialtitate din Moldova fac stagiuni la Bucureşti, anual participînd la Conferinţele de Medicină Sportivădin România. Medici din RM participă la Congresul de Medicină Sportiva al Ţărilor Balcanice (Bucureşti, Romănia,1999), prezentînd un raport actual pe tema: „Metabolismul lipidic la sportivi în perioada de pregătire către competiţii de anvergură”.Tot în perioada respectivă,doctoridin RM participă la Congresul Societăţii Europene de medicină sportivă (Drama, Grecia,2002) şi la Congresul Ţărilor Balcanice (TheSaloniki, Grecia,2003) cu prezentarea a douărapoarte: „Frecvenţa hipertrofiei ventriculare stîngi la sportivii”, şi „Ameliorarea rezistenţei cardiovasculare în perioada de refacere posttraumatică”. La iniţiativa CNO,în persoana D-lui preşedinte Efim Josanu, cu suportul metodologic şi organizatoric al DRMS, şi al cabinetului de medicină sportivă al MTS, la Chişinău se organizeazăodată la doi ani Cursuri Olimpice pentru medicii din republică.

Prelegerile la cursurile respective, sunt prezentate de către specialişti de mare valoare în domeniul medicinii sportive din Federaţia Rusă, Ucraina, Romaniacu participarea D-lui profesor Ioan Drăgan. Specialiștii din România, fiind experți al calităţii cursurilor. Tot în această perioadă,după instruirea mediclor sportivi din cadrul DRMS în domeniul testărilor medico-sportive, în regim aerob şi anaerob,la Institutul Naţional de Medicină Sportivă din Bucureşti, în practica medicilor sportivi din republicăse întroduc metode noi de testare. În anul 1986, în Republică, se înfiinţează Federaţia de Medicină Sportivă, preşedinte fiind ales D-l Aurel Saulea, doctor în medicină, şef catedră Fiziologia Omului,a Institutului de Stat de Medicină din Chişinău.Federaţia de profil din republică îşi desfăşoară activitatea conform programului prestabilit (şedinţe ale societăţii, seminare), iar începînd cu anul 1998 la iniţiativa d-lui Sergiu Pintilei, Federaţia Naţională de profil devine membră a Federaţiei de Medicină Sportivă a Ţărilor Balcanice, a Federaţiei Europene de Medicină Sportivă şi a Federaţiei Internaţionale de Medicină Sportivă(FIMS). În anul 1999,conform ordinului MS nr.224 din 23.09.1999, Dispensarul Republican Medical Sportiv, al MS, este reorganizat în Centrul Naţional de Medicină Sportivă „Atletmed”.

Centrul Naţional de Medicină Sportivă „Atletmed”, rămăne în continuare a fi centru metodic şi organizatoric de bază din Republică, continuându-şi activitatea prin pregătirea materialelor metodice în domeniul medicinii sportive, organizarea şedinţelor a medicilor sportivi din ţară șidesfaşurarea conferinţelor ştiincifico-practice în domeniu. În perioada anilor 2000 – 2010, director interimar al CNMS „Atletmed” este numită Maria Robu, medic de medicină sportivă. În această perioadă continuă colaborarea strînsă cu Institutul de Medicină Sportivă din Bucureşti, Romănia, medicii noştri fiind prezenţi la forumurile de profil (conferinţe ştiinţifice şi practice), organizate de către colegii din Romănia. Eforturi deosebite se depun pentru menţinerea statelor de personal,capacităţii de prestare a serviciilor medicale şi păstrării patrimoniului istituţiei, dar şi dotarea cu utilaj medical a subdiviziunilor. În martie 2010,Ministerul Sănătăţii organzează concurs pentru ocuparea postuluide director al CNMS „Atletmed”. În rezultatul concursului, postul a fost ocupat de către Gheorghe Ştefaneţ, medic specialist în sănătate publică și în medicină sportivă,actualul director.

Din acest moment se intensifică activitatea centrului și a serviciului din Republica Moldova, prin elaborarea actelor normative în domeniul medicinei sportive, precum noul Regulament de activitate al CNMS „Atletmed”, Strategiei Naţionale de dezvoltare a medicinii sportive în RM, Ordinului MS pe serviciu de medicină sportivă,revizuirea şi introducerea modificărilor în documentaţia medicală (formularul nr. 062/e).Are loc renovarea infrastructurii, cu reamplasarea și modernizarea imobilului din stradela Studenților 7/1.Dotarea instituție cu utilaj medical modern devine un proces permanent. Intervin modificari în structura internă a centrului, punîndu-se accent pe cadrele medicale de specialitate îndomeniul medicinii sportive. Se fortifică capacitatea de examinare a sportivilor, cât şi calitatea serviciilor prestate: testarea somatoscopică, clinică şi biochimică de laborator,testarea funcţională a aparatului cardio-respirator,testarea medico-sportivă şi consultaţia specialiştilor.

Specialiştii din instituţie, conform organigramei, îsi desfăşoară activitatea în componenţa a 5 subdiviziuni:

 • secţia de medicină sportivă;
 • secția consultativă;
 • secția reabilitare medicală;
 • laboratorclinic diagnostic;
 • secția logistică.

Secţia de medicină sportivă include 3 laboratoare de testare medico-sportivă.Obiectivul de bază a secţiei este evaluarea factorului sanogenetic la sportivi, cît şi a stării funcţionale a aparatului cardiovascular, prin determinarea capacităţii de efortși a consumuluimaxim de oxigen, în regim aerob.În acest scop,sunt utilizate metode de testare de laborator cu efort fizic dozat (testul Astrand), aplicat sportivilor de performanţă,cît şi teste cu efort fizic nedozat (testul Ruffier), aplicat sportivilorîncepători, celor cu un volum minim de antrenament (sportivii care se antrenează pînă la 9 ore pe săptămînă)şi abiturienţilor. Laboratoarele sunt dotate cu utilaj modern: aparate electrocardiografice, cicloergometre, bandă rulantă, calculatoare cu programe incluse de evaluare a indicilor cardio-respiratori. Sectia consultativă: medicii specialişti din secţie prestează următoarele servicii specializate:oftalmologie, neurologie, ortopedie-traumatologie, ORL, stomatologie şi echocardiografie.

Secţia reabilitare medicală:obiectivul de bază a specialiştilor din secţie este recuperarea posttraumatică şi postmorbidă,cu aplicare tratamentului de terapiemanuală, reflexoterapie, kinetoterapie, electroterapie, masaj a sportivilor şi a tuturor celor ce solicită aceste servicii.

Laborator clnic diagnost:învestigaţiilede laborator au ca scop stabilirea şi urmărirea stării de sănătate, test clinic obligatoriu pentru toţi sportivii, indiferent de nivelul lor de calificare şi teste biochimice, care urmăresc modificărilebiochimice funcţionale în efort, teste obligatorii pentru sportivii de performanţă - membri ai loturilor Naţionale, Olympic şi Paralympic.

Secţialogistică: asigură funcționare permanentăainfrastructuriicentrului.

Din 2010, pînă în prezent,CNMS „Atletmed” a organizat 5 conferinţe ştiinţifico-practice, cu participare internatională în domeniul medicinii sportive şi reabilitării medicale. În iunie 2012, cu susţinerea MS, administraţia instituţiei organizează şi petrece Conferinţa Internaţională cu genericul: „Medicina sportivă – clinica omului sănătos”.

În toamna aceluiaşi an, la insistenţa administraţiei şi cu susţinerea Ministerului Sănătăţii, CNMS „Atletmed” este reamplasat într-o clădire adaptată cu condiţii de muncă adecvate,fiind amenajat un laborator clinic diagnostic,cabinete de stomatologie și ORL, conform standartelor.Servicii medico-sportive a laboratoarelor de testare, cabinetele medicilor specialişti, secţia de recuperare sunt amplasate în birouri confortabile, care le oferă medicilor condiţii corispunzătoare de activitate. În decembrie 2013, CNMS „Atletmed” pentru prima dată, ca serviciu ambulator specializat, este supus evaluării şi acreditării calităţii serviciilor medicale prestate,lucru care a fost susţinut cu succes. În anul 2014, CNMS „Atletmed”, cu susţinerea Ministerului Sănătăţii din RM, Ministerului Afacerilor Externe al Estoniei şi a USMF „N.Testemiţanu”, organizează Conferinţa ştiinţifico-practică, cu genericul: „Actualităţi în Reabilitarea Medicală şi Medicina Sportivă”.

În noiembrie 2015, se organizează Conferinţa ştiinţifico - practică cu participare internaţională, cu tema: „Medicina Sportivă: Provocări şi Perspectie”, organizator - CNMS „Atletmed” cu suportul Ministerului Sănătăţii din RM.În septembrie- octombrie 2016,are loc Conferinţa ştiinţifico - practică cu participare internaţională, cu genericul: „Reabilitarea medicală şi Medicina Sportivă: interacţiuni teoretico – practice”, petrecută cu supotrul metodic al colaboratorilor USMF „N.Testemițanu” și Universităţii din Tartu, Estonia.

În prezent,serviciul de medicină sportivă din Republica Moldova, este coordonat, ca şi pînă acum,de către Centrul Naţional de Medicină Sportivă „Atletmed”,subordonat Ministerului Sănătăţii. Iar 2 cabinete departamentale: cabinetul de medicină sportivă, al Ministerului Tineretului şi Sportului, şicabinetul de medicină sportivă „Dinamo”, al Ministerului de Interne, îşi continuă activitatea conform legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor interne.În unele federaţii sportive șimajoritatea şcolilor şi cluburilor sportive din Republică,serviciul de medicină sportvă îl efectuiază medici şi asistente medicale angajate, care, la necesitate,cer suportul consultativ şi metodic al medicilor din CNMS „Atletmed”. Din anul 2014, pentru prima dată în RM, se întroduce rezidenţiatul la disciplina medicina sportivă, cu durata a 3 ani de studii. În 2014, au fost înmatriculaţi laaceastă disciplină 3 absolvenţi ai USMF „N.Testemiţanu”, în anul 2015 –a fost înmatriculat un rezident,iar pentru anul 2017- sunt preconizate 5 locuri la studii.

Un sector de activitate destul de important,a specialiştilor în domeniu,este deservirea competiţiilor sportive. Conform regulamentelor de desfăşurare a concursurilor, orice eveniment sportiv trebuie să fie asigurat cu asistenţă medicală. Acest serviciu este oferit de către specialiştii din domeniu, în dependenţă de programul anual- competiţional.Un aport aparte, în acest domeniu de activitate, îl are colectivul de medici din CNMS „Atletmed”, care este responsabil de asigurare cu asistenţă medicală specializată a concursurilor, nu doar de nivel republican, dar şi internaţional.

La Jocurile Olympice, Moscova – 1980, pentru asigurarea medicală a acestor competiţii de anvergură,Ministerul Sănătăţii din RSSM a delegat o echipă de medici – specialişti în domeniu,formată din 3 specialiștide medicină sportivă, un medic recuperator, 2 masorişi 2 asistente medicale, inclusiv o asistentă fizioterapie.Delegațiaincludeauexclusiv specialişti din Dispesarul Republican Medical Sportiv (actualul CNMS „Atletmed”). Începînd cu anul 1991, după fondarea Comitetului Naţional Olympic, medicii de specialitate din Republică deservesc toate competiţiile sportive: de la nivelul concursurilor din interiorul ţării, cât şi cele de rang European şi Mondial: Universiade, Jocuri Olympice şi Jocuri Paralympice. De menţionat, că majoritatea conmpetițiilor de nivel European şi Mondial, inclusiv Universiade, JO şi JP sunt asigurate de către colaboratorii CNMS „Atletmed”.

În decursul anilor de existenţă, a serviciului de medicină sportivă, GuvernulŢării a reușit să încurajeze colaboratorii, prin acordarea distincţiilor de Stat pentru munca depusă în dezvoltarea acestui serviciu.Încă în perioada sovietică, în anul 1986 au fost decoraţi cu medalia: „За трудовое отличие”, doi profesionişti în domeniu: medicul şef al Dispensarului Republican Medical Sportiv, Constantin Cerneavschi, şi asistenta medicală , Elena Zagonenco.

Din momentul formării Lotului Olympic Naţional, şi participării lui la Jocurile Olympice, a fost formată echipa de medici pentru a însoţi delegaţia sportivă din Republica Moldova, la acest for mondial. În dependenţă de nivelul participării sportivilor moldoveni la acest concurs, de anvergură şi de plasarea lor în topul învingătorilor, la rînd cu sportivii erau menţionaţi şimedicii,conform Dispoziției de Guvern. Doctorii de medicină sportivă, permanent îşi perfectează cunoştinţele în specialitatea dată, prin instruiri tematice la catedrele de perfecţionare a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţtanu”, dar şi peste hotarele Republicii Moldova. În perioada sovietică, perfecţionările de bază şi cele curente, erau petrecutela catedrele din încinta Instituțiilor de instruire a medicilor din oraşele: Moscova, Leingrad (S.Petersburg), Kiev,Harcov. De la declararea independenții RM, au devenit posibele colaborari în instruirea personalului medical, la așa centre ca Institutul Naţional de Medicină Sportivă din Bucureşti(România), Universitatea Tartu(Estonia). Din anul 2012, tot personalul medical din CNMS „Atletmed” a fost instruitla cursul REPEMOL, cu tema:„Suport Vital Avansat Pediatric”.În anul 2016, tot personalul medical a absolvit cursul de urgenţă şi calamităţi „Suport Vital Avansat. Managementul pacientului politraumatizat”, organizat de Centrul Național de Medicină Urgentă Prespitalicească.

Centrul Naţional de Medicină Sportivă „Atletmed”,instituţie medicală publică, subordonată Ministerului Sănătăţii, este un centru metodic şi consultativ,deschis pentru toţi specialiştii de medicină sportivă din Republică, pentru colaboratorii Federaţiilor şi Cluburilor sportive, întru monitorizarea criteriului sanogenetic şi a celui funcţional, al capacităţii de efort a tuturor sportivilor şi în special a celor de performanţă,care participă la competiţii de anvergură, Campionate Europene si Mondiale, Universiade, Jocuri Olimpice şi Paralympice.Sportivii moldoveni, fiind cei mai buni ambasadori ai Ţării, duc în lume faima sportului moldovenesc, în cinstea lor seintonează Imnul de Stat şi se arborează Drapelul Republicii Moldova.